GPS Tracking Eton Dorney Triathlon. 26th Sept 2020